HEDERSBROTT! Ett litet steg i rätt riktning!

september 06 2017

Alldeles för ofta kan man läsa i dagstidningar och i social media om människor runt om i Europa och i Sverige som blivit hotade, misshandlade, kidnappade eller mördade, för att de har vanärat familjens heder.

Många gånger brukar man inom statistik prata om ett mörkertal. Jag tror att mörkertalet för just hedersrelaterad brottslighet är enormt. Majoriteten av flickor och pojkar som utsätts för hedersrelaterat våld anmäler inte, söker inte skydd hos myndighet, går inte ut i media för att berätta om sina upplevelser, utan accepterar familjens/släktens påtryckningar och ställer in sig i ledet och följer den sedvänja eller kultur som familjen förespråkar. Några få modiga pojkar och flickor vågar berätta om det, men i övrigt är det enbart de allra grövsta fallen det allmänna får kännedom om. Ett mord, eller en kidnappning är trots allt svårt att dölja.

Det är min uppfattning att samhället bär ett ansvar för att beivra denna typ av brottslighet. Ett införande av Hedersbrott som en straffbestämmelse är ett steg i rätt riktning. Givetvis löser inte en sådan straffbestämmelse hedersproblematiken, men det är en bit på vägen. Det är en signal från det allmänna till alla i Sverige bosatta individer att samhället inte tolererar hedersrelaterat våld.

Den kritik som riktats mot Hedersbrott som en särskild straffbestämmelse, är att ett sådant lagrum är onödigt. Det anförs att det är redan straffbart att begå brott, och det är redan en försvårande omständighet om det sker i hedersrelaterat syfte. Ett sådant resonemang är dock inte hållbart. Det finns gott om lagstiftning där samhället infört straffbestämmelser, trots att brotten redan existerat. Ett par sådana exempel är brotten grov kvinnofridskränkning, grov fridskränkning och terroristbrott. Samtliga dessa brott bygger på annan redan straffbar brottslighet. Det är dock ingen, i vart fall väldigt få, som anser att dessa paragrafer inte uppfyller något syfte. På samma sätt kommer Hedersbrottet att uppfylla ett syfte.

Införandet av Hedersbrottet som en särskild straffbestämmelse är ett litet steg i rätt riktning. Det behövs givetvis mycket mer än så för att beivra och stävja denna typ av brottslighet. Många förebyggande åtgärder som samhällsinformation och utbildning i betydligt högre grad än till samtliga i Sverige bosatta individer. Samhället måste helt enkelt långsiktigt och metodiskt tvätta bort ”hederstänket”. Det är en fullt möjlig uppgift som måste sättas igång omedelbart. En bra start är införandet av en straffbestämmelse om Hedersbrott.

SE AVSNITT 26 AV ADVOKATSNACK OM HEDERSBROTT:

David Massi

Advokat