HÖGSTA DOMSTOLEN STOPPAR UTVISNING

april 29 2019

För att utvisning skall kunna aktualiseras vid brott krävs dels 1. att personen inte är svensk medborgare, 2. att personen dömts för brott, 3. att straffet är svårare än böter, 4. att det finns en risk för fortsatt brottslighet, eller att brottet är av sådant allvarligt slag att det i sig föranleder utvisning.

Ett undantag från ovanstående regel är om personen har bott i Sverige med permanent uppehållstillstånd i minst 4 år. I de fallen krävs synnerliga skäl för att utvisning skall kunna aktualiseras. I rättsfallet ”Utlänningens vistelsetid” som högsta domstolen meddelade den 24 april 2019 prövas just de särskilda skälen. Se veckans avsnitt av ADVOKATSNACK där aktuell dom diskuteras!